Druki, formularze

Budowa nagrobka

Aby ustawić nagrobek na miejscu grzebalnym na terenie cmentarza należy uzyskać pisemną zgodę zarządcy i wnieść opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Wypełniony wniosek składa osoba uprawniona lub zakład kamieniarski posiadający pisemne upoważnienie w/w osoby, przed rozpoczęciem prac.

 

Wniosek (druk) [rozmiar: 17 KB, format: docx]
Upoważnienie (druk) [rozmiar: 16 KB, format: docx]

 

Ekshumacja

Zgodnie z przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października a kończy w dniu 15 kwietnia.

 

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

 

Przez osobę uprawnioną do ekshumacji zwłok należy rozumieć: małżonka , krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa i powinowatych w linii prostej do 1 stopnia ( Art. 10 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji ,osobą uprawnioną do złożenia wniosku będzie osoba, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.

 

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku)nie mogą być ekshumowanie przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to decyzji prokuratora lub sądu).

 

Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej ze względu na cmentarz, na którym ekshumacja ma być wykonana. Jeśli będzie to cmentarz w Śremie to Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się przy ul. Wiejskiej 2 (http://pssesrem.pis.gov.pl/).

 

Dla zarządcy Cmentarza Komunalnego w Śremie należy dostarczyć:

 

Jeśli jest to ekshumacja z innego cmentarza na Cmentarz Komunalny w Śremie to:

  • kartę zgonu/akt zgonu osoby ekshumowanej
  • zaświadczenie o pochowaniu z cmentarza, na którym ekshumacja była wykonywana

 

Jeśli jest to ekshumacja z Cmentarza Komunalnego w Śremie na inny cmentarz to:

  • zaświadczenie z cmentarza na którym mają być pochowane szczątki o przyjęciu ich do ponownego pochowania

 

Ekshumację przeprowadza się na opłaconych miejscach, w terminach i godzinach otwarcia cmentarza, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00. Jeśli osoba uprawniona nie zgłosi pisemnie u zarządcy cmentarza decyzji co do miejsca grzebalnego, ekshumacja jest równoznaczna z rezygnacją z tego miejsca.